Asiakastarinat
07.11.2017 |

Vastuu velvoittaa toimimaan fiksusti – erityisesti teollisuudessa

Miten voidaan varmistaa, että yhteistyökumppaniksi valitaan vastuullisesti toimiva yritys – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa teollisuuden tukipalvelujen ostajaa?

Yritysvastuu muodostuu jokapäiväisestä tavasta toimia: lakien ja määräysten noudattamisesta, rehellisestä ja läpinäkyvästä toiminnasta, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittamisesta, työturvallisuudesta, osaamisen kehittämisestä, ympäristöstä huolehtimisesta, kaluston ja työvälineiden kunnossapidosta sekä laadukkaasta työnjäljestä.

Miten vastuullisuus sitten näkyy työarjessa? Ainakin näillä viidellä tapaa:

1. Vastuu turvallisuudesta

Työturvallisuuden merkitys korostuu aina teollisessa toiminnassa. Yrityksen tapa lähestyä turvallisuutta kertoo toiminnasta kaiken oleellisen: millaiset suojavarusteet on käytössä ja miten niitä käytetään, miten henkilökuntaa koulutetaan, miten havaintoja kerätään, miten riskeihin reagoidaan ja miten tietoa jaetaan?

Vastuullinen yritys varmistaa omien työntekijöidensä lisäksi jokaisen samassa ympäristössä työskentelevän ihmisen ja yrityksen turvallisuuden. Riskit ennakoidaan ja niistä informoidaan myös muita. Henkilövahinkojen ja niistä koituvien menetysten lisäksi työtapaturma saattaa pysäyttää koko tuotannon, mikä tarkoittaa vääjäämättä rahallisia menetyksiä.

Teollisuuden aloilla työturvallisuusriskit ovat suuret, ja jokaisen tehdasalueella työskentelevän yrityksen on sitouduttava samoihin turvallisuusperiaatteisiin.

2. Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuu ei ole valintakysymys, vaan ympäristölainsäädännön määrittelemää. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä kertoo ympäristövelvoitteiden noudattamisesta ja vastuullisesta toiminnasta.

Vastuunsa tunteva toimija paitsi kierrättää jätteensä myös sitoutuu kierrätyksen kehittämiseen sekä toimintansa ympäristövaikutusten minimoimiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yrityksen oman toiminnan lisäksi myös yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä on syytä edellyttää vastuullista ympäristöasioiden hoitoa.

3. Vastuu työtavoista

Työtavat ja -turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Yrityksen johdon vastuulla on perehdyttää työntekijät vastuullisiin työskentelytapoihin eri työvaiheissa sekä kouluttaa henkilökuntaa säännöllisesti.

Vastuullisiin työskentelytapoihin kuuluu työpisteen ja -ympäristön siisteys: epäjärjestys ja siivottomuus luo aina työturvallisuusriskin. Entä noudattaako henkilökunta tehdasalueen nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä? Seurataanko työntekijöiden ajotapaa: nopeutta, äkkijarrutuksia, läheltä piti -tilanteita ja vaaranpaikkoja?

4. Vastuu työkaluista ja kalustosta

Millaista kalustoa ja koneita yrityksellä on käytössään? Onko työkalut sekä laitteet huollettu ja tarkastettu? Käyttääkö yritys omaa kalustoa vai vuokrataanko se muualta? Onko yrityksellä itsellään mahdollisuus vaikuttaa laitteiden huoltoon ja kuntoon? Kuka laitteet huoltaa – oma henkilökunta vai ulkopuolinen yritys?

5. Vastuu tiedonkulusta

Yritysvastuu muodostuu sanojen, tekojen ja toimintatapojen kautta. Viestintä on aina tärkeässä osassa: jos epäkohta löytyy, kuinka siitä viestitään yrityksen sisällä? Kuinka siitä viestitään yhteistyökumppaneille ja sidosryhmien ulkopuolelle? Miten epäkohtiin reagoidaan ja mitä niille tehdään? Miten muutostilanteissa toimitaan ja kulkeeko tieto muutostilanteesta yrityksen ja tehdasalueen sisällä?

Vastuuta ja työturvallisuutta käsitellään myös Teollisten tukipalveluiden osto-oppaassa. Lataa se lukuun, jos tavoitteenasi on kehittää tukipalveluita – tai edessä on uuden yhteistyökumppanin valinta.

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.