Asiakastarinat
30.12.2020 |

Tunnetko työturvallisuuden mittarit?

Selkeät mittarit ohjaavat työturvallisuuden onnistumista. Näin varmistetaan tavoitteellinen kehitystyö työtapaturmien vähentämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Työtapaturmia voidaan vähentää erilaisin keinoin. Työturvallisuuden parantamiseen kannattaakin panostaa – työpaikalla tapahtuvista tapaturmista koituu kallis lasku niin yksilöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle. 

Tavoitteellisuus on keskeistä tapaturmien vähentämisessä, ja sen avulla varmistetaan askeleet kohti parempaa työturvallisuutta. Selkeillä mittareilla kehitystä voidaan seurata järjestelmällisesti. 

Kun mittareita valitaan, tärkeää on, että niitä sovelletaan koko työpaikan laajuisesti, kaikissa toimipisteissä samalla tavalla. Tärkeää on myös seurata kehitystä ajan mittaan – älä siis vaihda mittareita.

Minkälaisia mittareita työturvallisuuden mittaamisessa tulisi käyttää, jotta seurataan oikeita asioita?

1. Suomessa yleisin mittari

Yleisin Suomessa käytetty mittari on tapaturmien taajuus, eli LTA (lost time accidents), suhteessa miljoonaan työtuntiin. Tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä.

Vuotta 2019 koskevien tilastojen mukaan Suomessa tapaturmataajuus on noin 29. Teollisuudessa luku on 30. Tapaturmataajuudet ovat pysyneet viime vuosina kutakuinkin ennallaan hallinto- ja tukipalvelutoimintaa lukuun ottamatta, jossa taajuus on nousussa. 

L&T:n LTA-luku oli 14 vuonna 2019, millä tasolla se on pysytellyt viimeiset vuodet.

L&T turvallisuuskehitys 2006-2019

2. Kansainvälinen TRIF-mittari

Kansainvälisesti käytetympi mittari on TRIF (total recordable incident frequency). Tämä mittari ottaa huomioon myös tapaturmat, jotka vaativat esimerkiksi käynnin ensiavussa, mutta eivät aiheuta poissaoloa työstä. Mittari kertoo tapaturmien määrän suhteutettuna tehtyihin työtunteihin.

L&T:llä olemme onnistuneet laskemaan TRIF-lukua 14 vuodessa vajaasta 100:sta alle 25:een.

3. Ennakoiva työturvallisuusmittari

Ennakoivat työturvallisuusmittarit ottavat huomioon myös työturvallisuuden eteen tehdyn työn, ja niiden avulla tarkkaillaan työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukaisuutta sekä turvallisuusjohtamisen ja työympäristön tasoa. 

Hyvän työturvallisuustoiminnan merkkejä ovat vaaratilanteista ilmoittaminen, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, turvallisuuskoulutus, turvallisuuskierrokset eli safety walkit, hyvä järjestys ja siisteys, jatkuva parantaminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen.

L&T:llä ennakoivan työturvallisuustoiminnan toteutumista seurataan niin työntekijä-, yksikkö- kuin koko yrityksen tasolla. Ennakoivaan työturvallisuustoimintaan kuuluvat tavoitteet niin yksilö- kuin yksikkötasolla osallistumisesta turvallisuustuokioihin, riskeistä ja epäkohdista ilmoittamiseen sekä turvallisuushavaintojen tekemiseen safety walkeilla. 

Juoksuvauhtimittarilla seurataan tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla, ja varmistetaan, että kaikki ovat sitoutuneet ennakoivaan työturvallisuustoimintaan tasaisesti läpi vuoden. 

Myös ennakoivan toiminnan osallistumisaktiivisuutta seurataan henkilötasolla mittaamalla osallistumista turvallisuustuokioihin ja safety walkeihin. L&T:n ennakoivan toiminnan laatumittari mittaa safety walkeilla tehtyjen havaintojen määrää ja laatua sekä kirjattujen turvallisuushavaintojen määrää ja laatua.

Turvallisuushavainnot tehdään kännykkäsovellukseen, jonka avulla varmistetaan myös havaintojen tekemisen aktiviisuus. Automaatiota hyödynnetään myös tavoitteiden seurannassa – mikäli tavoitteet jäävät saavuttamatta, muistutetaan siitä automaattisesti sovelluksen avulla.

Ennakointi ja seuranta onkin ollut isossa roolissa työtapaturmien merkittävässä vähenemisessä L&T:llä. Tapaturmat ovat vähentyneet sitä mukaa, kun ennakoivat toimenpiteet ja havainnot ovat lisääntyneet.

Turvallisuushavaintoja, safety walkeja, turvallisuustuokioita ja riskien arviointeja tehtiin viime vuonna koko L&T:n tasolla noin 50 000 kappaletta.

Lue lisää työturvallisuuden kehittämisestä Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta - ja katso myös Tehdaspalvelut -kokonaisuutemme teollisuusyrityksille:

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

Blogia on päivitetty uusilla turvallisuusluvuilla. Blogi on alunperin julkaistu 13.9.2016 työturvallisuuspäällikkö Heikki Huttusen kirjoittamana.

 

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.