Asiakastarinat
20.09.2016 |

Teollisuuden sivuvirrat raaka-aineeksi tai tuotteeksi - lue miten

Jos teollisuudessa onnistutaan vähentämään jätettä ja ohjaamaan käyttökelpoisia jätemateriaaleja hyötykäyttökohteisiin, yritysten kustannukset laskevat ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee. Kerron, miten kannattaa lähteä liikkeelle.

Teollisuuden materiaalitehokkuuden parantaminen ja jätevirtojen entistä tehokkaampi käyttö on nyt kaikkien tehtaiden työlistalla. Jätteiden määrää halutaan vähentää ja kierrätystä lisätä – toisin sanoen teollisuuden sivuvirrat halutaan hyötykäyttöön.

Näin teollisuusyrityksellä on mahdollisuus leikata kuluja tavalla, joka ei heikennä prosessia tai tuotetta. Esimerkiksi Sitra on nostanut asiaa esille osana Resurssiviisauden indikaattorit -hanketta.

Suomessa jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisessä ollaan takamatkalla verrattuna Keski-Euroopan tilanteeseen. Keski-Euroopassa on selvemmät kriteerit jätteiden hyötykäytölle ja tiukemmat vaatimukset syntypaikkalajittelulle, jolloin jätemateriaalien hyödyntäminen on byrokratian osalta yksinkertaisempaa ja jätejakeet saadaan kerättyä puhtaampina.

Keski-Euroopassa jätemateriaalien hyötykäytön perusedellytykset ovat olleet kehittyneemmät kuin Suomessa. Nyt tilanne on muuttumassa. Esimerkiksi orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vaikuttaa teollisuusyrityksiin ja uhkaa nostaa kustannuksia.

Mitä voidaan tehdä tehtaan sisällä?

Tehtaat ponnistelevat kovien kustannuspaineiden kanssa, ja jätteiden käsittely on merkittävä kustannuserä. Siksi käsittelyratkaisuihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yksinkertaisin vaihtoehto ei aina ole kustannustehokkain ja kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Kokonaisuuden hahmottamiseksi ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan joskus tarvita ulkopuolista näkemystä. Työssä voi olla hyvä käyttää asiantuntijaa, joka on ollut mukana optimoimassa useiden tehtaiden jätevirtoja.

Tuotantolaitoksessa toiminta tulee suunnitella siten, että muodostuvan jätteen määrä on mahdollisimman pieni ja muodostuva jäte lajitellaan jatkojalostuksen ja käsittelyn mahdollistamiseksi riittävän hyvin.

On myös pohdittava, voiko tehtaan prosessia muuttaa niin, että jätteen olomuoto muuttuu helpommaksi hyötykäyttää. Joskus riittää, että ohjeistetaan henkilökunta toimimaan uudella tavalla ja johdetaan toimintaa määrätietoisesti, jotta henkilöstä alkaa toimia uusien ohjeiden mukaisesti.

Yleensä suuret säästöt eivät ole mahdollisia ilman investointeja. Investoinnin suuruus pitää tietenkin olla järkevässä suhteessa saavutettavaan säästöön.

Mitä voidaan tehdä tehtaan ulkopuolella

Paras tilanne on, kun jäte- ja sivuvirroille löydetään uusi sijoituspaikka toisen tuotteen raaka-aineena tai rakennusmateriaalina. Tavoitteena on, että tehtaan jätemateriaalilla tai sivuvirralla voi korvata jonkun neitseellisen materiaalin. Esimerkiksi teollisuuden tuhkaa voidaan käyttää tienrakennukseen ja samalla korvata kiviaineksia.

Jätemateriaalien ja sivuvirtojen hyötykäytössä on kolme tärkeää asiaa.

  • Ensinnäkin tuotteelle tai raaka-aineelle tulee olla aito kysyntä. Tuotetta, jolle ei ole loppukäyttäjää, ei ole järkevää valmistaa tai tuottaa.
  • Toiseksi käytettävää materiaalia on oltava riittävästi, jotta níiden hyötykäytön kehittäminen on taloudellisesti järkevää.
  • Kolmanneksi jätettä tai sivutuotetta tuottavan tehtaan tulee olla kohtuullisen sijainnin etäisyydellä jatkojalostajasta, jotta kuljetuskustannuksista ei muodostu kompastuskiveä hyötykäytölle.

Ongelmaksi voi muodostua se, että yksittäisellä tehtaalla tai teollisuusyrityksellä ei ole riittävästi resursseja etsimään sopivia hyötykäyttökohteita. L&T:llä avaamme asiakkaalle ovet laajaan joukkoon projekteja, joissa sivuvirtoja voidaan käyttää. Olemme mukana laajasti projekteissa ympäri Suomea. Meillä on hyvä kokemus ympäristöluvista ja lainsäädännöstä.

Yksi kuvaava esimerkki yhteistyömme tuloksista on UPM Raflatacin kierrätyksen parantaminen. Voit lukea siitä lisää täältä.

Miten kannattaa edetä?

Sivuvirtojen hyötykäytössä kannattaa lähteä liikkeelle tiekartan rakentamisella. Kartoita nykytilanne ja pohdi vaihtoehdot. Tärkeää on muodostaa kokonaiskuva tavoitetilasta ja askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi.

Aika on tärkeä muuttuja: mieti, mitä voidaan tehdä nyt, mitä vuoden, kahden tai viiden vuoden päästä. Miten lainsäädäntö on muuttumassa samoilla aikajaksoilla? Mitä muutoksia on tulossa tuotantolaitokseen tai konserniin, jotka voivat vaikuttaa jätteisiin, sivuvirtoihin ja niiden ohjautumiseen.

Tiekartan tekemisen jälkeen työ on määrätietoista johtamista, seuraamista ja muutostilanteisiin reagointia, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Lue lisää teollisuuden uusista tuulista Teollisuuden trendiraportista, jonka voi tilata alla olevasta kuvakkeesta:

Teollisuuden-trendiraportti-cta

 

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.