Asiakastarinat
16.08.2016 |

Asetus nostaa teollisuuden jätekustannuksia - miten kannattaa toimia

Tänä vuonna voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto nostaa teollisuuden kustannuksia, jos teollisuusyritys ei muuta toimintatapaansa.

Orgaanisen jätteen kaatopaikoille sijoittamisen kielto astui Suomessa voimaan tämän vuoden alussa. Se perustuu valtioneuvoston asetukseen kaatopaikoista. Kielto koskee kaikkia jätteitä, joissa on orgaanista hiiltä yli 10 prosenttia kokonaispainosta. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkea palavaa, maatuvaa ja lahoavaa ainesta, kuten biojätettä, puuta, muovia ja tekstiiliä. Poikkeuksena on rakennus- ja purkujätteet, jotka tulevat kiellon piiriin vasta vuonna 2020.

Miksi asetus tuli voimaan?

Kiellolla on kierrätyksen lisäämispyrkimysten lisäksi monta muutakin positiivista vaikutusta:

  • päästöjen vähentäminen
  • luonnonvarojen säästäminen
  • kaatopaikkojen vakauden lisääminen
  • hajuhaittojen vähentäminen, sillä orgaaninen aines aiheuttaa kaatopaikoilla hajotessaan hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä, jotka huomataan lähialueilla hajuhaittana.
  • Lisäksi orgaaninen aines voi kaatopaikkatäytössä reagoidessaan aiheuttaa muiden haitallisten aineiden liikkuvuuden lisääntymistä ja siten lisätä päästöjä vesistöihin tai pohjaveteen.

Vaikutuksia teollisuuden omiin kaatopaikkoihin

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto aiheuttaa monelle yritykselle totuttujen käytäntöjen muuttamista. Kielto koskee myös yritysten omia kaatopaikkoja. Viranomainen voi myöntää kaatopaikalle poikkeusluvan ottaa vastaan orgaanista ainesta sisältävää jätettä. Lupa voidaan myöntää korvaavan käsittelykapasiteetin käyttöönottoa varten määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi poikkeuslupaa kaatopaikalle sijoitettavaksi voidaan hakea sellaiselle esikäsitellylle jätteelle, josta voidaan luotettavasti osoittaa, ettei se sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin.

Monet teollisuuden jätejakeet sisältävät orgaanista hiiltä yli 10 prosenttia ja ne on aiemmin viety teollisuusalueiden lähelle yritysten omille tai yhteisomisteisille kaatopaikoille. Jatkossa niille on löydettävä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja tai käsittelymenetelmiä.

Uudet kustannukset kuriin kierrätyksellä

Kustannustehokkaan paikan löytäminen voi olla haastavaa etenkin, jos kustannusta verrataan aiempaan, eli omalle kaatopaikalle sijoittamiseen.

Avainasemaan nousevat seuraavat seikat:

  1. syntyvien jäte- ja sivuvirtojen huolellinen selvittäminen
  2. jätteen koostumuksen analysointi
  3. lajittelun tehostaminen.

Usein suuri osa aiemmin kaatopaikalle päätyneestä jätteestä on eri tavoin kierrätettävää tai hyödynnettävää tai mahdollista hyödyntää energiajätteenä. Kierrätyskelpoisen materiaalin erottelu syntypaikkalajittelua tehostamalla on erityisen tärkeää.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutukset kiteytyvät yrityksissäkin ihmisten tekemiin valintoihin, sillä päätösten takana on aina ihminen, yksilö ja ryhmä, sinä ja minä. Mitä sinä tai työtoverisi, koko yrityksesi olette valmiita tekemään uudelleenkäytön tai materiaalihyödyntämisen eteen? Miten te näette orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon, positiivisena mahdollisuutena, uutta innovaatiota luovana ja kierrätykseen kannustavana vai elämää hankaloittavana negaationa?

Jätteen muuntaminen raaka-aineeksi edellyttää aluksi ajatusmaailman muuttamista ja sen jälkeen oivallusten tuomista käytäntöön. Parempi ja toimivampi resurssikierto on ulottuvillamme, joten kurotetaan sitä kohti ajatus ja teko kerrallaan!

Lue lisää teollisuuden uusista tuulista Teollisuuden trendiraportista, jonka voi tilata alla olevasta kuvakkeesta:

Teollisuuden-trendiraportti-cta

 

 

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.